Головне меню

Ми в соціальних мережах

Наша творчість

Космічні фантазії
2019_H
2019_Y

Пошук

Новини освіти

Освітня програма

 

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою Будинку дитячої та юнацької творчості

протокол № 1/ 2 від 02.09.2021ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Будинку дитячої та юнацької творчості ______________Л.БАКЄЄВА

   

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

НА 2021-2022 н.р.

 

I. Загальні положення

1.  Освітня програма Будинку дитячої та юнацької творчості на 2021-2022 навчальний рік розроблена на основі Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 05 січня 2021 року №17, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 березня 2021 р. за № 308/35930, на виконання пункту 1 статті 64 Закону України «Про освіту» та пункту 4 статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту» у відповідності до Положення про заклад позашкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в закладах позашкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 51 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за № 1036/9635,

2. Освітня програма Будинку дитячої та юнацької творчості спрямована на виконання законів України «Про освіту»«Про позашкільну освіту» і містить єдиний комплекс ocвiтнix компонентів, спланованих i організованих закладом позашкільної освіти для забезпечення безбар’єрності позашкільної освіти і реальних умов для вибору дитиною, її батьками індивідуальної траєкторії розвитку, досягнення вихованцями (далі - здобувачами позашкільної освіти) результатів навчання (набуття компетентностей).

3. Освітня програма визначає організацію освітнього процесу у Будинку дитячої та юнацької творчості з урахуванням, інтересів здобувачів позашкільної освіти, соціальне замовлення та містить перелік освітніх компонентів у їх логічній послідовності.

3. Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту» на основі освітньої програми в Будинку дитячої та юнацької творчості складається та затверджується річний план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу.

4. Освітня програма Будинку дитячої та юнацької творчості містить:

- вимоги до здобувачів позашкільної освіти, які можуть розпочати навчання за цією програмою;

-перелік освітніх компонентів у їх логічній послідовності;

-загальний обсяг навчального навантаження;

            - очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти.

 

II. Вимоги до здобувачів позашкільної освіти

  1. Вимоги до здобувачів позашкільної освіти, які можуть розпочати навчання за цією програмою, визначаються рівнем творчого об’єднання Будинку дитячої та юнацької творчості та відображаються в навчальних програмах з позашкільної освіти, за якими організовано освітній процес у творчому об’єднанні.
  2.  До закладу зараховуються вихованці віком від 3 до 21 року. Зарахування вихованців може здійснюватися протягом навчального року (залежно від наповнюваності / комплектування навчальних груп за їх бажанням і за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються закладом.
  3. Для зарахування до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних гуртків, секцій та інших творчих об’єднань претенденти повинні мати належний стан здоров’я, що підтверджується медичною довідкою і який дозволятиме набувати відповідні компетентності за навчальними програмами.
  4. Порядок зарахування відбувається на основі заяви від батьків чи осіб, які їх замінюють.

 

III. Перелік освітніх компонентів

  1. Освітніми компонентами є:

навчальні програми за напрямами та профілями позашкільної освіти,

навчальний план БДЮТ на 2021-2022 н.р.,

корекційно-розвитковий складник.

2. Навчальні програми гуртків, секцій та інших творчих об’єднань  визначають організацію освітнього процесу для досягнення очікуваних результатів навчання.

В організації освітнього процесу у творчих об’єднаннях Будинку дитячої та юнацької творчості використовуються навчальні програми з позашкільної освіти, схвалені (рекомендовані) центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері (мають діючий гриф МОН України), навчальні програми для спортивних шкіл, обговорені та ухвалені федераціями олімпійських і неолімпійських видів спорту, та навчальні програми, розроблені педагогічними працівниками закладу.

Навчальні програми з позашкільної освіти, розроблені / модифіковані / адаптовані педагогічними працівниками Будинку дитячої та юнацької творчості на виконання законів України «Про освіту»«Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 року № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1036/9635, типових навчальних планів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676 і оформлені відповідно до Методичних рекомендацій щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти віл 05.06.2013 №14.1/10-1685), розглянуто на засіданні педагогічної ради Будинку дитячої та юнацької творчості, погоджено консультативно-методичною радою сектору надання методичної допомоги управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Черкаської області та затверджено начальником управлінням освіти молоді і спорту Смілянської міської ради Черкаської області.

Перелік навчальних програм, за якими організовано освітній процес у ТО БДЮТ вводиться в дію наказом директора БДЮТ і оприлюднюється на сайті закладу(таблиця 1).

3. Освітній процес у Будинку дитячої та юнацької творчості здійснюється за навчальним планом, затвердженим директором закладу.

          4. Форми організації освітнього процесу: творчі об’єднання, гуртки, групи, студії, школи, клуби, ансамблі, театри та ін..

5. Форми діяльності здобувачів освіти: гурткова робота, клубна робота, дистанційна робота, урок, лекція, конференція, семінар, вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, робота в лабораторіях, майстернях тощо.

  Корекційно-розвитковий складник: організація інклюзивного навчання для осіб з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №779.

На 01 вересня 2021-2022 н.р. груп для осіб з особливими освітніми потребами не відкрито за відсутності заяв батьків.

У закладі організовано роботу з дітьми з особливими освітніми потребами у творчій майстерні «Ручками, ручками», у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання.

 

IV. Загальний обсяг навчального навантаження

1. Загальний обсяг навчального навантаження визначається напрямом позашкільної освіти та рівнем творчого об’єднання, допустимим навантаженням для різних вікових категорій та відображається в навчальному плані і навчальних програмах.

Навчальний план закладу позашкільної освіти дає цілісне уявлення про зміст і структуру, кількість годин за напрямом позашкільної освіти та роком навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження для здобувачів позашкільної освіти.

  1. Обсяг навчального навантаження для творчих об’єднань за напрямами і рівнями позашкільної освіти визначається на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, або навчальних планів, затверджених відповідним місцевим органом виконавчої влади, з урахуванням мережі творчих об’єднань, що діють у закладі позашкільної освіти, та кількості груп у них, років навчання, тижневого навантаження педагогічних працівників, структури навчального року.
    1. Режим роботи закладу затверджується директором.
    2. Тривалість навчальних занять визначено ст.17 Закону України «Про позашкільну освіту» та становить для вихованців, учнів і слухачів:

віком від 3 до 4 років –  15-20 хвилин;

віком від 4 до 5 років –  25 хвилин;

віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

інших – 45 хвилин.

5.Тривалість відпочинку між заняттями визначається розкладом, затвердженим директором закладу.

 

V. Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти

1. Заклад позашкільної освіти здійснює освітню діяльність, спрямовану на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, умінь і навичок, інших складових компетентностей, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

2. Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти відображаються в навчальних програмах з позашкільної освіти і конкретизуються як формування компетентностей, а саме: пізнавальної, практичної, творчої і соціальної, - або знань, умінь і досвіду діяльності (згідно з Методичними рекомендаціями щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти віл 05.06.2013 №14.1/10-1685)).

Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів суспільного життя; набуття знань, морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

Практичні компетентності передбачають формування різноманітних техніко-технологічних умінь і навичок, здатності реалізовувати та захищати свої права, орієнтуватися в соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового та логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

Соціальні компетентності визначаються як досягнення високого рівня освіченості й вихованості; емоційний, фізичний, інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працьовитість  тощо), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі; розвиток здатності до професійного самовизначення; творчого становлення; формування громадянської позиції, патріотизму, ціннісних життєвих навичок.

Такі ключові компетентності як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися на заняттях гуртків усіх напрямів. Їх виокремлення спрямоване на формування в дітей та учнівської молоді здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

По закінченню навчання випускникам, які в установленному порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну освіту (свідоцтва) в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Часткові кваліфікації, які здобуваються в системі позашкільної освіти, можуть відповідати нульовому – третьому рівням Національної рамки кваліфікацій.

 

 

 Перелік навчальних програм, за якими працюють творчі об’єднання Будинку дитячої та юнацької творчості у 2021 – 2022 н.р. 

Творче об’єднання, ПІБ керівника гуртка

Назва навчальної програми

Затвердження навчальної програми (дата  і номер документу)

Посилання на веб-ресурс,
де розміщено програму

Художньо-естетичний напрям

 

 

 

Вокальний профіль

 

 

 

Театр естрадної пісні «Ерідан» (керівник – Кононенко В.М.)

Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Музична мозаїка» / Г.Л.Паненко
Початковий рівень
1 р.н.– 2 /72;
2 р.н. – 4 / 144;
основний рівень (1-3-ій р.н.) – 4 / 144;
вищий рівень (1-2ий р.н.) – 6 / 216

Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол No 3 від 22.12.2017)

https://drive.google.com/file/d/1jWadj-ytal4_
JN35KEFYPZg_cr5_WWnO/view?usp=sharing

Вокальна студія «Юність» (керівник Даниленко М.А.)

 

       

Театральний профіль

     

Театральний гурток «Міраж» (керівник Симоненко С.І.).

 

 

Навчальна програма театрального мистецтва /
С.О.Загоняйко, Н.В.Войчук
Початковий - 4/144,
основний:
1 р.н. – 6/216;
2. р.н. – 9/324
та вищий рівні - 12/432

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657

Навчальні програми з позашкільної освіти
художньо-естетичний напрям (вокальний,
хореографічний, музичний, театральний,
цирковий профілі) Випуск 1 / Заг. Ред.
Шкура Г.А., Биковський Т.В. - К.:
Український державний центр позашкільної
освіти, 2016. – С. 178 – 196.

http://udcpo.com.ua/metodichna_robota_hen/

Дитячий театр «Мікс» (керівник Воробйова І.І.)

 

Навчальна програма дитячого театру «Мікс» / І.Воробйова
Початковий рівень 1 - 2р. н. – 4/144
Основний рівень 1-2 рр.н.- 6/216

Затверджено начальником управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Черкаської області

http://www.bdut-smila.com.ua/images/docs/
Edu_Programs/Theatre_Mix.pdf

       

Хореографічний профіль

 

 

 

Хореографічний гурток «Шторм» (керівник Селіванов Д.М.)

 

 

 

Навчальна рограмма танцю стилю
«Брейк-данс»
Початковий рівень – 4/144,
основний – 1 р.н. – 4 / 144
2-3 р.н. – 6 /216
4 і вище р.н. – 9 / 324
та вищий рівні
1 р.н. – 9 / 324
2 .р.н. – 10 / 360

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657)

 

 

 Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичний напрям (вокальний, хореографічний, музичний, театральний, цирковий профілі). – Випуск 1 / Заг. Ред. Шкура Г.А., Биковський Т.В. -  К.: Український державний центр позашкільної освіти, 2016. –  с.120 – 134.

http://udcpo.com.ua/metodichna_robota_hen/

 

Гурток естрадного танцю «Юлія» (керівник Тимохіна Ю.Г.)

 

 

Програма гуртка естрадного танцю «Юлія» / Ю.Г.Тимохіна
Основний рівень, 3 р.н.
1-2 р.н. – 4 / 144
3 р.н. – 5 / 180

 

Схвалено радою методичного кабінету відділу освіти управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Смілянської міської ради (протокол № 1 від 31.08.2020)

http://www.bdut-smila.com.ua/images/docs/
Edu_Programs/Julia.pdf

 

 

 

Клуб спортивного бального танцю «Колорит» (керівники Букіна Л.В., Сазонець А.В.)

Спортивний бальний танець / Л.В.Букіна
Початковий: 1-2 р.н. – 4 /144
основний: 1-3 р.н. – 6 / 216
вищий рівень навчання: 1-3 р.н. – 6 / 216

Схвалено радою методичного кабінету відділу освіти управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Смілянської міської ради (протокол № 1 від 30.08.2017)

http://www.bdut-smila.com.ua/images/docs/
Edu_Programs/Coloryt_2018.pdf

Клуб спортивного бального танцю  «ЛАДенс»  (керівник Городов Д.М.)

Образотворчий профіль

 

 

 

Студія образотворчого мистецтва «Перлина» (керівник Корсунь Н.В.)

«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»  / І.В.Вержбицька  

Початковий рівень (один р.н.) – 4 / 144;
основний рівень
1-2-й рік – 4 / 144;
3-4-й рік – 6 / 216;
вищий рівень (1-2-й рік) – 9 / 324

Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року, лист ІМЗО від 06.06.2018 № 22.1/12-Г-322)

https://drive.google.com/file/d/1s-tSCW
SfhUuoPu7piHXNrwpz0cS-bxHu/view

Гурток образотворчого мистецтва (керівник Прусенко Н.Є.)

       

 Декоративно-вжитковий профіль

     

Гурток бісероплетіння (керівник Опара С.Є.)

 

 

 

 

 

 

 

«Мистецтво бісероплетіння» / С.Опара
Початковий – один р.н.; 4/144;
основний – один р.н.; 6/216

 

 

 

 

 

 

Погоджено консультаційно-методичною радою сектору надання методичної допомоги управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Смілянської міської ради (протокол № 1 від 20.10.2021)

Затверджено начальником управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Черкаської області

 

http://www.bdut-smila.com.ua/images/docs/
Edu_Programs/Beads.pdf

 

 

 

 

 

 

Гурток «Веселі смужки» (керівник гуртка Єрмолаєва В.Ю.)

 

 

Навчальна програма гуртка «Веселі смужки» / В.Ю.Єрмолаєва

Основний рівень

Один рік  навчання: 4/144

 

Схвалено радою методичного кабінету відділу освіти управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Смілянської міської ради (протокол № 1 від 30.08.2020)

http://www.bdut-smila.com.ua/images/docs/
Edu_Programs/Ermolaeva.pdf

 

 

 

       

Науково-технічний напрям

 

 

 

Спортивно-технічний профіль

     

Гурток авіамоделювання (керівник Омельченко В.О., Мазазолін Д.Ю.)

Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Авіамоделювання» / О.П.Липецький 3 роки навчання
Основний рівень:
1-й рік – 4 / 144 год. (діти 10-14 років);
2-й рік – 6/ 216 год. (діти 14-16 років);
вищий рівень – 10 / 360 год. (діти 16-18 років)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872)

 

https://drive.google.com/open?id=1gl1d
OEpLTF82aQxWwcimDbm5tFis9HXf

 

 

Гурток радіокерованих моделей літаків (керівник Цокота Є.В.)

Гурток судномоделювання (керівник Омельченко В.О., Мазазолін  Д.Ю.)

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Судномоделювання» / Л.О.Пасхалова 5 р.н.
Початковий рівень (1 рік навчання) – 4/144 год.
Основний рівень
1-й рік – 6/216 год.
2-й рік – 8/288 год.
Вищий рівень:
1-й рік – 10/360 год.
2-й рік – 12/432 год.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872)

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1m0
FurykbigjhdBgVKup0giV4Szh33oy_

 

 

 

 

       

Художньо-технічний профіль

 

 

 

Гурток ужиткового мистецтва «Чарівниця» (керівник Саєнко В.А.)

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Виготовлення сувенірів» / Н.І.Євтушенко, О.В. Козачок, Л.О.Пасхалова 3 роки навчання
Початковий рівень (1 р.н.) – 4/144 (вік дітей 6-9 років);
основний рівень (2 роки навчання):
1-й рік – 6/216 год. (вік дітей 8-11років),
2-й рік –6 / 216 год. (вік дітей 9-12років).

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»,лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872

 

 

 

Навчальні програми з позашкільної освіти.Науково-технічний напрям. Випуск 5 / Заг. ред Г.А.Шкури, Т.В.Биковського

http://udcpo.com.ua/metodichna_robota_hen/

 

 

 

Гурток моделювання іграшок-сувенірів (керівник Чернай А.О.)

 

 

 

 

 

 

Моделювання іграшок-сувенірів / Л.М.Гайдай, О.В. Козачок, Н.І.Зубанова
2 р. н.
Початковий рівень: 4 / 144;
основний рівень: 6 / 216

 

 

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872

Навчальні програми з позашкільної освіти.Науково-технічний напрям. Випуск 5 / Заг. ред Г.А.Шкури, Т.В.Биковського

http://udcpo.com.ua/metodichna_robota_hen/

 

 

 

 

 

Школа дизайну та шиття (керівник Чернай А.О.)

 

Школа дизайну та шиття / А.Чернай
Основний рівень 1-3 р.н 6/216

 

Погоджено консультативно-методичною радо сектору надання методичної допомоги управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Черкаської області (протокол від 20.10.2021 № 1)
Затверджено начальником управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Черкаської області

 

http://www.bdut-smila.com.ua/images/docs/
Edu_Programs/Design_School.pdf

 

Гурток оригамі (керівник Корсун О.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Оригамі» / Л.А.Осадчук, В.Г.Корнієнко
5 років навчання
Початковий рівень (1 рік навчання) – 4/144 год. (діти віком 6-9 років);
основний рівень:
1-ий рік – 6/216 год. (діти віком 8-11 років);
2-ий рік – 6/216 год. (діти віком 10-13 років);
вищий рівень:
1-ий рік – 6/216 год. (діти віком 12-15 років),
2-ий рік – 6/ 216 год. (діти віком 13-16 років).

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України(лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872)

 

 

 

 

 

 

Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям. Випуск 5 / за заг. ред. Г.А.Шкури, Т.В.Биковського

http://udcpo.com.ua/metod_work/

 

 

 

 

  

 

Студія перукарського мистецтва «Веаuty club» (керівник Ященко Н.А.)

 

Імідж-студія «Чарівне люстерко» / Н.А.Ященко

Основний: 1 р.н. – 6/216;
вищий рівень: 1 р.н. – 6/216

Схвалено радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Смілянської міської ради (протокол від 39.08.2018 № 6) 

http://www.bdut-smila.com.ua/images/docs/
Edu_Programs/Image_studio_2018.pdf

 

 

Дитяча телестудія «Я + Ти» (керівник Самарський А.С.)

 

 

Навчальна програма дитячої телестудії «Я + Ти» / Т.Арчибасова, А.Дудирєва
Основний рівень 1-3 рр.н.
1 р.н. – 4/144 год.
2-3 р.н. 6/216 год.

 

Схвалено радою методичного кабінету відділу освіти управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Смілянської міської ради (протокол № 1 від 31.08.2020)

http://www.bdut-smila.com.ua/images/docs/
Edu_Programs/TV.pdf

 

 

 

Радіостудія «Наш формат» (керівник Самарський А.С.)

 

 

 

Навчальна програма дитячої радіостудії «Наш формат» / А.Самарський
Основний рівень
1 р.н. – 6/216 год.

 

 

Схвалено радою методичного кабінету відділу освіти управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Смілянської міської ради (протокол № 1 від 31.08.2020)

http://www.bdut-smila.com.ua/images/docs/

Edu_Programs/Radio.pdf

 

 

Дитяча інформаційна агенція «Позитив»

 

 

 

 

 

 

Дитяча інформаційна агенція «Позитив» / Ю.М.Харченко
Основний рівень
1 р.н. – 6/216 год.

 

 

 

 

 

Погоджено консультаційно-методичною радою сектору надання методичної допомоги управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Смілянської міської ради (протокол № 1 від 20.10.2021)

Затверджено начальником управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Черкаської області

http://www.bdut-smila.com.ua/images/docs/
Edu_Programs/DIA_Positive.pdf

 

 

 

 

 

 

       

Гуманітарний напрям

 

 

 

Гурток «Любителі англійської мови» (керівник Шерстюк Н.М.)

 

 

Любителі англійської мови / Н.М.Шерстюк
Початковий рівень:
1-2 р.н. – 4/144,
основний рівень:
1-2-ий р.н. – 4/144:
2-3 р.н. – 6/216

Схвалено радою методичного кабінету відділу освіти управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Смілянської міської ради (протокол від 30.08.2017 № 1)

 http://www.bdut-smila.com.ua/images/docs/

Edu_Programs/English_stars.pdf

 

 

Гурток «Happy Еnglish» (керівник Каптенко Г.В.)

 

 

Любителі англійської мови / Н.М.Шерстюк
Початковий рівень:
1-2 р.н. – 4/144,
основний рівень:
1-2-ий р.н. – 4/144:
2-3 р.н. – 6/216

Схвалено радою методичного кабінету відділу освіти управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Смілянської міської ради (протокол від 30.08.2017 № 1)

http://www.bdut-smila.com.ua/index.php/
navchalno-metodychne-zabezpechennia/
navchalni-prohramy

 

 

Гурток «Наша мова-калинова» (керівник  Опара С.Є.)

 

 

Програма гуртка «Наша мова-калинова» / С.Є.Опара
Основний рівень
1 р.н. – 5/180

 

 

Схвалено радою методичного кабінету відділу освіти управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Смілянської міської ради (протокол  від 30.08.2017 № 6)

http://www.bdut-smila.com.ua/index.php/
navchalno-metodychne-zabezpechennia/
navchalni-prohramy

 

 

Школа раннього розвитку «Ділові малюки» (керівник гуртка Саєнко В.А.)
Парціальні навчальні курси:
- Елементарні математичні уявлення
- Підготовка руки до письма
- Навчання елементів грамоти
- Основи читання
- Образотоворче мистецтво

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку (у новій редакції) / За заг.наук. ред.Т.О.Піроженко

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року)

 

 

 

https://imzo.gov.ua/2017/08/10/vpevnenyj-
start-nova-redaktsiya-osvitnoji-prohramy-
dlya-ditej-starshoho-doshkilnoho-viku/

 

 

 

 

Школа раннього розвитку «Ділові малюки»
(керівник гуртка Семененко З.В.)
Парціальні навчальні курси
- «Мандруємо країною математики»;
- «У світі звуків і слів»;
- «Вправні пальчики»

Програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля / О.І.Білан

 

 

 

Рекомендовано МОН України (лист МОН України № 1/11-4988 від 23.05.2017)

 

 

Програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля / Білан О.І.; за заг.ред.О.В.Низковської. Тернопіль: Мандрівець, 2017.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-
osvita/programi-rozvitku-ditej


Школа раннього розвитку «Ділові малюки».
Англійська для дошкільнят. (керівник Роговець О.І.)

 

Англійська мова для дітей дошкільного віку / І.А.Кулікова, Т.М.Шкваріна

 

 

Схвалено комісією з іноземної мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерство освіти і науки України (лист ІІТЗО від 27.08.2015 №14.1/12-Г-952)

Англійська мова для дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації / І.А.Кулікова, Т.М.Шкваріна ; за заг. О.Г.Низьковської. – 3-е вид. зі змін. і доп. – Тернопіль: Мандрівець, 2015

ІSBN 978-966-634-987-8

Школа раннього розвитку «Ділові малюки» (керівник гуртка Саєнко В.А.)
6-ий рік життя
Парціальні навчальні курси:
- Елементарні математичні уявлення;
- Підготовка до письма;
- Навчання елементів грамоти;
- Образотворча діяльність

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / за заг. наук. ред. Т.О.Піроженко 

 

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року)

 

 

 

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / [Н.В.Гавриш, Т.В.Панасюк, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман, А.С.Шевчук]; За заг. наук. ред. Т.О.Піроженко. Київ : Українська академія дитинства, 2017. 80 с.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-
osvita/programi-rozvitku-ditej

Школа раннього розвитку «Розумаха» (керівник гуртка Герасименко О.М.)
5-ий рік життя
Парціальні навчальні курси
- Основи математики «Країна цифр»
- Підготовка руки до письма «Рухливі пальчики»
- Розвиток мовлення «У світі слів»
- Дитина у світі «Світ навколо нас»
- Образотворче мистецтво «Веселкові фарби»
- Розвиток дрібної моторики «Умілі ручки»

«Я у світі». Освітня програма дітей від народження до шести років (нова ред.) / О.П.Аксьонова,  А.М.Аніщук, Л.В.Артемова та ін. / наук. кер. О.Л.Кононко

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано  Міністерством освіти і науки України  (лист МОН України №1/11 – 6326 від 12.07.2019 р.)

 

 

 

 

 

 

«Я у світі». Програма розвитку дитини від народження до 6 років (нова ред.) / О.П.Аксьонова,  А.М.Аніщук, Л.В.Артемова та ін. / наук. кер. О.Л.Кононко. – Київ : ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2019.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-
osvita/programi-rozvitku-ditej

 

 

 

 

 

Школа раннього розвитку «Розумаха» (керівник гуртка Герасименко О.М.)
6-ий рік життя
Парціальні навчальні курси
- Основи математики «Країна цифр»
- Підготовка руки до письма «Рухливі пальчики»
- Розвиток мовлення «У світі слів»
- Дитина у світі «Світ навколо нас»
- Образотворче мистецтво «Веселкові фарби»
- Розвиток дрібної моторики «Умілі ручки»

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку (у новій редакції) / за заг.наук. ред.Т.О.Піроженко

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року)

 

 

 

 

 

 

 

https://imzo.gov.ua/2017/08/10/vpevnenyj-
start-nova-redaktsiya-osvitnoji-prohramy-
dlya-ditej-starshoho-doshkilnoho-viku/

 

 

 

 

 

 

Школа раннього розвитку «Baby Старт» (керівник Олефіренко Г.І.)
5-ий рік життя
Парціальний навчальний курс «Основи математики»

«Я у світі». Освітня програма дітей від народження до шести років (нова ред.)/ О.П.Аксьонова,  А.М.Аніщук, Л.В.Артемова та ін. / наук. кер. О.Л.Кононко

Початковий рівень 2/ 72

Рекомендовано  Міністерством освіти і науки України  (лист МОН України №1/11 – 6326 від 12.07.2019 р.)

 

«Я у світі». Програма розвитку дитини від народження до 6 років (нова ред.) / О.П.Аксьонова,  А.М.Аніщук, Л.В.Артемова та ін. / наук. кер. О.Л.Кононко. – Київ : ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2019.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-
osvita/programi-rozvitku-ditej

Школа раннього розвитку «Baby Старт» (керівник Олефіренко Г.І.)
5-ий рік життя
Парціальний навчальний курс «Перші кроки в англійській мові»

 

 

«Перші кроки в англійській мові» // ЗБІРНИК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО НАПРЯМУ ШКОЛИ РАННЬОЇ РОЗВИТКУ «МАЛЮК» (Укладачі: Одержеховська В. І., Гонор О. Л., Іванова І. М. , Левенець В. І. , Левенець Н. П. , Ніколаєнко Л. І., Смертяк К. М., Тиха Н. П., Тоскуєва Л. М., Чаус І. В., Шаповал Л. В.) 

Початковий рівень 2/ 72

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 30.01.2018 № 1/11-1020)

 

 

 

 https://drive.google.com/file/d/1N8Bw-NTpL
8GwT5uoL70LFueeEHQg6g7P/view?usp=sharing

 

 

 

 

       

Соціально-реабілітаційний напрям

 

 

 

Клуб спілкування дітей із особливими потребами «Сорока» (керівник Чернай А.О.)

 

Навчальна програма творчої майстерні «Ручками, ручками» /А.Чернай
Початковий рівень
1 р.н. - 1/36 год.

 

 

Схвалено радою методичного кабінету відділу освіти управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Смілянської міської ради (протокол № 1 від 30.08.2017)

Навчальна програма творчої майстерні
«Ручками, ручками»

 

 

 

       

Туристсько-краєзнавчий напрям

 

 

 

Гурток «Спортивний туризм» (керівники Молчан В.О., Молчан Є.П.)

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму з видів спортивного туризму («Пішохідний туризм») / авт. кол.: Глей В. І., Горобець Н.В., Іванов О.В., Колотуха О.В., Кондратенко О.М., Куцевалов А.В., Матюшков О.С., Наровлянський О.Д., Полохін В.Г., Пшінка Б.О., Тимошевська Ю.В.
Основний рівень,
1-3 р.н. - 6/216

Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року, лист ІМЗО від 06.06.2018 № 22.1/12-Г-315)

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-
osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-
programi/turistsko-krayeznavchiy-napryam/

 

 

 

 

Гурток «Геологічне краєзнавство» (керівник Антоневич Т.І.)  

«Геологічне краєзнавство» / Скриль І. А.
Основний рівень:
1-3 р.н. - 6/216

Схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11-7082)

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-
osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-
programi/turistsko-krayeznavchiy-napryam/

Туристсько-оздоровчий гурток (керівник Шкварець І.В.)

 

 

Туристсько-оздоровчий гурток / І.В.Шкварець
Основний рівень:
1-2 р.н. – 6/216

 

Схвалено радою методичного кабінету відділу освіти управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Смілянської міської ради (протокол від 07.12.2017 № 3)

 

http://www.bdut-smila.com.ua/images/docs/
Edu_Programs/Tourist_H.pdf

 

 

«Юні історики-краєзнавці» (керівник – Михайлова А.В.)

 

 

«Історичне краєзнавство» / Д.Г.Омельченко, О.А.Савчук
Основний рівень
1-3 р.н. - 6/216

 

Схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11-7083)

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-
osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-
programi/turistsko-krayeznavchiy-napryam/

 

 

       

Еколого-натуралістичний напрям

 

 

 

Гурток «Природа і фантазія» (керівник Бондар Л.О.)

 

«Природа і фантазія» / Т.Ю.Арчибасова, Л.О.Бондар
Початковий рівень
1-2 р.н. – 4/144.
Основний рівень
1 р.н. – 6/216

Схвалено радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Смілянської міської ради (39.08.2018 № 6)

http://www.bdut-smila.com.ua/index.php/
navchalno-metodychne-zabezpechennia/
navchalni-prohramy

 

       

Військово-патріотичний напрям

 

 

 

Гурток «Джура-турист-краєзнавець» (керівники гуртків Антоневич Т.І., Михайлова А.В., Молчан Є.П., Шкварець І.В.)

Навчальна програма гуртка «Джура-турист-краєзнавець» / А.В.Михайлова
Основний рівень
1 р.н. – 6/216

Схвалено радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Смілянської міської ради (протокол від 30.08.2018 № 6)

http://www.bdut-smila.com.ua/images/docs/
Edu_Programs/Djura_tourist.pdf

 

       

Фізкультурно-спортивний напрям

 

 

 

Шаховий клуб «Вертикаль» (керівник Карчевський А.А.)

 

Шахи / А.А.Карчевський
Початковий рівень:
1 р.н. – 6/216
Основний рівень:
1 – 2 р.н.- 6/216

Схвалено радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Смілянської міської ради (протокол від 30.08.2018 № 6)

http://www.bdut-smila.com.ua/images/docs/
Edu_Programs/Chess.pdf

 

Баскетбол (керівник Петренко І.В.)

 

 

Навчальна програма гуртка «Баскетбол» / І.В.Петренко
Основний рівень:
1-4 р.н. – 6 / 216

 

Схвалено радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Смілянської міської ради (протокол від 30.08.2018 № 6)

http://www.bdut-smila.com.ua/images/docs/
Edu_Programs/Basketball.pdf

 

 

Спортивний клуб «Борець» (керівник Панчоха М.І., Маркарян Е.М.)

 

 

 

 

Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності з вільної боротьби

 

 

 

Програма обговорена та схвалена науково-методичною комісією Міністерства молоді та спорту України, Асоціацією спортивної боротьби України та отримала експертну оцінку Вченої ради ДНДІФКС

 

Боротьба вільна: чоловіки, жінки. Навчальна програма для дитячо–юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо–юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю / В.І. Шандригось, В.В.Яременко, М.В.Латишев, Р.В.Первачук, В.Ю.Чікало. – Київ: АСБУ, 2019. – 104 с.

http://www.bdut-smila.com.ua/images/docs/
Edu_Programs/FF.pdf

Гурток бойових мистецтв «Торнадо» (керівник Діхтяр Р.В.)

 

 

 

 

 

Змішані єдиноборства ММА: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл / В.А.Муратов, О.Г.Рожкевич, В.В.Солдатенко та ін..

 

 

 

 

Програма обговорена та ухвалена на засіданні Федерації змішаних єдиноборств ММА України, отримала експертну оцінку фахівців Міністерства молоді та спорту України й Вченої ради ДНДІФКС, 2017

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-
osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-
programi/fizkulturno-sportivniy-napryam/

 

 

 

 

 

Настільний теніс (керівник Цьома С.Г.)

 

 

 

Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю з настільного тенісу

Програма обговорена та ухвалена Федерацією настільного тенісу України, отримала експертну оцінку фахівців Міністерства освіти, молоді та спорту України

https://sport.gov.ua/storage/app/sites/16/
Sport/Programy_navchalni/2014/1/navchalna-
programa-tenis-nastilnii.pdf

 

 

Юні гімнастки (керівник Мартіян К.В.)

 

 

Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл з художньої гімнастики /Ж.Білокопитова

 

 

Програма обговорена та ухвалена Федерацією художньої гімнастики України, отримала експертну оцінку фахівців Міністерства освіти, молоді та спорту України

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/20003 

https://sport.gov.ua/storage/app/sites/16/
Sport/Programy_navchalni/2016_2015/
programa-hydojnya-gimnastika.zip

Футбольний клуб «Скіф» (керівники Коломієць В.А., Крамаренко Д.І., Моцар Р.В.)

Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності з футболу

Програма обговорена та ухвалена Федерацією футболу України, отримала експертну оцінку фахівців Міністерства освіти, молоді та спорту України

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/13878

https://sport.gov.ua/storage/app/sites/
16/Sport/Programy_navchalni/2014/1/
programa-fytboly.rar

Стрільба з лука (керівник Цокота Є.В.)

 

 

Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності зі стрільби з лука / В.В.Ткачек, О.А.Лучкевич

Програма обговорена та ухвалена Федерацією стрільби з лука України, отримала експертну оцінку фахівців Міністерства освіти, молоді та спорту України

https://sport.gov.ua/storage/app/sites/
16/Sport/Programy_navchalni/2014/1/
programa-strilba-z-lyka.pdf

 

 

       

Оздоровчий напрям

     

Оздоровча гімнастика (керівник Мартіян К.В.)

 

 

 

 

 

«ОЗДОРОВЧА ГІМНАСТИКА» / В.Л.Маринич 

Початковий рівень
Один р.н. 4/144

 

 

 

 

Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах, протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України № 2 від 26.06.2019 року, лист ІМЗО від 08.07.2019 № 22.1/12-Г-590)

 

https://drive.google.com/open?id=
1bbvYTbxt_ZdkuZUfoLhcuuJ1EQAg5ZtP