Головне меню

Ми в соціальних мережах

Наша творчість

Космічні фантазії
2019_H
2019_Y

Пошук

Новини освіти

Положення про Центр національно-патріотичного виховання «Смілянська Січ»

Додаток                        

до наказу  БДЮТ           

 № 100/1 від 17.06.2016 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Центр національно-патріотичного виховання

«Смілянська Січ»

 

I. Загальні положення

 1. Центр національно-патріотичного виховання «Смілянська Січ» (далі – Центр) – структурний підрозділ Будинку дитячої та юнацької творчості, створений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».
 2. Головною метою Центру є забезпечення комплексного підходу до національно-патріотичного виховання дітей і учнівської молоді міста, підвищення рівня організаційно-методичного та інформаційного забезпечення цього напряму роботи.
 3. Актуальність створення Центру мотивується значущістю завдань, які постали у сучасних політичних і соціально-економічних умовах перед державою і, зокрема, перед закладами освіти щодо виховання здорового, фізично та духовно зрілого молодого покоління громадян України, готового і здатного до захисту цілісності й демократичної та правової розбудови країни.
 4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, а також Статутом Будинку дитячої та юнацької творчості та цим Положенням.
 5. Діяльність Центру спрямована на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13.10.2015 № 580/2015, та програми національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді м. Сміли на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням XV сесії Смілянської міської ради Черкаської області від 30.03.2016 №15-3.
  1. Центр як навчально-виховний підрозділ БДЮТ співпрацює з органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, козацькими, громадськими й ветеранськими організаціями у сфері патріотично­го виховання молоді на основі відповідних угод, укладених БДЮТ.
  2. Головними завданнями Центру є:
 • створення додаткових умов для військово-патріотичного, громадянського, духовно-морального, трудового та екологічного виховання молоді;
 • виховання в дітей та молоді національної свідомості, поваги до Конституції України та законів України, державної символіки, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави Україна, правової культури у вихованців;

-                ефективна допризовна підготовка молоді (формування необхідних знань, умінь і навичок);

-                створення оптимальних психолого-педагогічних умов для особистісної діяльності пізнання та вирішення вихованцями смисложиттєвих питань, а також їх самовизначення і самореалізації в інтелектуальній, руховій, творчій, суспільно-громадській та духовній сферах відповідно до її інтересів і суспільних вимог;

-                формування суспільно-центрованих та особистісно-центрованихкомпетентностей вихованців (громадянсько-правової, соціальної, екологічної, інформаційної, комунікативної / саморозвитку, здоров’язбережної, творчої тощо);

-                створення умов для саморозвитку та самовдосконалення молоді, формування високих морально-психологічних якостей: доброчинності, мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості й ініціативності – на основі практик (методик) самовиховання;

-                сприяння розвитку духовної, морально-етичної культури молоді на засадах українських традицій і сучасних уявлень про життя у багатовимірному світі;

-                організація змістовного дозвілля вихованців, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, збереження й зміцнення їх фізичного, психічного та духовного здоров'я через загартування, заняття фізичною культурою і спортом, активний відпочинок та життя у природі на основі розвитку навичок мандрівництва (туризму), орієнтування і таборування;

-                залучення вихованців до практичної просвітницької діяльності, пропагування патріотичних цінностей у друкованих (електронних) ЗМІ, на телеканалах і в радіоефірі;

-                сприяння набуттю вихованцями позитивного соціального досвіду через ініціювання та впровадження соціальних, комунікативних, інтерактивних  проектів, взаємодію з однолітками з інших регіонів України, молоддю української діаспори,

-  надання консультативної, методичної та практичної допомоги навчальним закладам у проведенні масових заходів національно-патріотичного напряму (Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та ін.);

-  вивчення, адаптація передового вітчизняного й зарубіжного досвіду у сфері патріотичного виховання;

-  вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду закладу щодо організації патріотичного виховання дітей та молоді.

 

 

II. Організаційно-правові засади діяльності Центру

1. Створення, реорганізація та ліквідація Центру як структурного підрозділу БДЮТ здійснюються наказами БДЮТ.

2. Структура Центру визначається директором БДЮТ.

3. Центр діє на підставі Статуту Будинку дитячої та юнацької творчості та цього Положення.

 

III. Організація навчально-виховної роботи

 1. Центр проводить з вихованцями навчальну, навчально-тренувальну, виховну та організаційно-масову роботу.

З батьками вихованців та педагогічною громадськістю міста проводиться просвітницька, інформаційно-методична та організаційна робота.

Центр координує навчально-виховну та навчально-методичнуроботу всіх навчально-виховних структур (відділів)  БДЮТ щодо вирішення завдань національно-патріотичного виховання.

 1. Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється за типовими навчальними планами і програмами (однопрофільними або комплексними), що затверджуються МОН України, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими місцевими органами виконавчої влади.
 2. Творчі об'єднання Центру відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, типових навчальних планів класифікуються за трьома рівнями: початковий, основний рівень та вищий рівень.  

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності інших творчих об'єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

4. Експериментальні навчальні програми складаються педагогічними працівниками Центру з урахуванням типового навчального плану позашкільних навчальних закладів та методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (лист Міністерства освіти і науки від 18.07.2013 №1/9-502 «Про навчальні  програми з позашкільної  освіти», лист  Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013 №14.1/10-1685).

 Запровадження експериментальних навчальних освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій здійснюється в установленому законодавством порядку.

5. Індивідуальне та групове навчання у Центрі проводиться відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 року № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1036/9635 (у редакції наказу МОН України від 10 грудня 2008 року № 1123).

6. Прийом до творчих об’єднань може здійснюватися протягом навчального року за бажанням вихованців на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють (для дітей віком до 18 років), на безконкурсній основі.

До творчих об’єднань зараховуються вихованці, як правило, віком від 11 років до 21 року.

7. Навчально-виховний процес у творчих об’єднаннях здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я, з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, змагання, навчально-тренувальні заняття, похід, екскурсія, експедиція, практична робота, а також з використанням інших форм, передбачених Статутом закладу.

8. Центр може організовувати роботу творчих об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, на базі спортивних будівель і стадіонів, оздоровчих закладів відповідно до укладених з ними договорів.

9. Центр проводить із педагогічною громадськістю міста інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення змісту, форм і методів роботи з патріотичного виховання.

10. З метою визначення рівня підготовки вихованців Центр проводить масову роботу у формі змагань, походів, експедицій, навчально-тренувальних зборів тощо.

 

IV. Учасники навчально-виховного процесу

1. Учасниками навчально-виховного процесу в Центрі є:

вихованці;

педагогічні працівники (завідувач Центру, керівники гуртків);

батьки або особи, які їх замінюють.

До навчально-виховного процесу може бути залучений практичний психолог БДЮТ.

2. Права й обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначені Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, Статутом Будинку дитячої та юнацької творчості.

2. Вихованці Центру мають гарантоване державою право на:

здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

добровільний вибір виду діяльності;

навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях.

3. Педагогічні працівники, керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань Центру працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором БДЮТ.

Іх посадові обов’язки визначаються посадовими інструкціями.

4. Батьки вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування ТО та БДЮТ;

звертатися до керівника (завідувача) Центру, органів громадського самоврядування БДЮТ та відповідних місцевих органів виконавчої влади з питань організації навчально-виховної роботи серед молоді;

брати участь у заходах (ініціювати заходи), спрямовані на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Центру;

захищати законні інтереси дітей в органах громадського самоврядування БДЮТ та у відповідних державних, судових органах.

 

V. Керівництво Центром

1. Загальне керівництво Центром як структурним підрозділом Будинку дитячої та юнацької творчості здійснює директор Будинку дитячої та юнацької творчості, безпосереднє - заступник директора з навчально-виховної роботи, поточне – завідувач Центру, призначений на посаду директором БДЮТ відповідно Типового штатного розпису та штатного розпису БДЮТ за погодженням з начальником управління освіти, молоді та спорту.

2. Педагогічні працівники Центру працюють відповідно до посадових обов’язків, затверджених директором БДЮТ, планують і організовують роботу відповідно до діючих нормативно-правових актів, плану роботи закладу на навчальний рік, рішень педагогічної та методичної рад, наказів та розпоряджень директора БДЮТ.

 

VI. Матеріально-технічна база Центру

 1. Для проведення навчально-виховної роботи Центр використовує наявну матеріально-технічну базу БДЮТ.
 2. Центр може використовувати надані навчальними закладами міста (іншими юридичними особами) безоплатно або на пільгових умовах (відповідно до укладених між БДЮТ та організаціями угод): приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, спортивні, культурні, оздоровчі об'єкти інфраструктури міста (закладів освіти).

2. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів БДЮТ та за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством:

кошти гуманітарної допомоги;

добровільні грошові внески,

матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

інші надходження.

Кошти, отримані з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої Статутом БДЮТ.